Dansk

Dansk

Formål
Dansk er et obligatorisk fag på både 9. klasse ( FSA ) og 10. klasse ( FS10 ) niveau. Undervisningen fører frem mod de tilsvarende prøver på hhv. FSA- og FS10-niveau. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes opfattelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal endvidere fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Endvidere tilstræbes det, at eleverne styrker deres bevidsthed om sproget og udvikler en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer, samt at de opnår udtryks- og læseglæde og øger deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Faget skal styrke elevernes mundtlige og skriftlige formuleringsevne, således at de kan blive kompetente dialogpartnere i et demokratisk samfund. 

Indhold
Danskundervisningen bærer præg af, at der lægges vægt på både den mundtlige og skriftlige dimension. Materialet til undervisningen hentes fra antologier, skønlitterære værker, fagbøger, lyd- og billedmedier, Internettet, aviser mv., og med udgangspunkt i elevernes øgede modenhed og omverdensforståelse arbejdes der med bredere sammenhænge ( perspektiveringer ) og med mere komplicerede strukturer i analysen og i fordybelsen i sprog, tekster og andre udtryksformer.

Dansk opfattes som ét af hovedhjørnestenene i dagligdagen, samt som et almendannende basisfag for skolens øvrige aktiviteter. Formålet med undervisningen er at fremme elevernes opfattelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.

Folkeskolens fælles mål for faget følges.

Følgende er eksempler på, hvad der kan arbejdes med i 9 og 10. klasserne:

  • Litterære perioder: romantikken, det moderne gennembrud, 1960’erne, postmodernismen, minimalismen.
  • Forfatterskaber: H.C. Andersen, Henrik Pontoppidan, Dan Turèll, Michael Strunge, Helle Helle
  • Genrer: noveller, romaner, drama, eventyr, lyrik, essays, sagprosa
  • Andre udtryksformer: kunstbilleder, trykte reklamer, tv-reklamer, kortfilm, spillefilm, Internetsider
  • Temaer: danskhed, etik, fra barn til voksen, ungdom og identitet, normalitet, anderledes
  • Litterære metoder: biografisk, psykologisk, historisk- og samfundsmæssig
  • Der ”skeles” til såvel folkeskolens og gymnasiets litterære kanon
  • Der arbejdes med mundtlig fremstilling i varierede situationer og sammenhænge
  • Der arbejdes med skriftlig fremstilling: grammatik, tegnsætning og stilskrivning med fokus på såvel indhold og sprog som forskellige genreformer fx kommenteringsopgave, anmeldelse, læserbrev, debatindlæg, essay, novelle

Metode
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og elevarbejde, som kan være individuelt, parvist eller i grupper. Eleverne kan i perioder arbejde såvel proces- som projektorienteret med bestemte emner. Der anvendes forskellige lyd- og billedmedier i undervisningen, og Internettet benyttes meget til videnssøgning.