Engelsk

Engelsk

Formål
Engelsk er et obligatorisk fag, der undervises i på både FSA og FS10 niveau, og undervisningen fører frem mod FSA- og FS10-prøverne. Formålet med engelskundervisningen på Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole er, at eleverne bliver i stand til at forstå talt og skrevet engelsk, og at de kan kommunikere både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal endvidere give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. Endelig er det målet, at eleverne erhverver sig studiekompetencer, som gør eleverne klar til engelskundervisningen på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Indhold
Engelskundervisningen bærer præg af, at der lægges vægt på både den mundtlige og den skriftlige dimension. Den mundtlige dimension vil tage udgangspunkt i forskellige emner, der vil blive arbejdet med i årets løb; disse emner kan eksempelvis være Racism, Apartheid, Crime and Punishment, Teenage life, the Amish, Australia, the Irish Conflict. Alle emner lægger op til, at elevernes viden om engelsksproget kultur forøges.

Der vil i løbet af året blive arbejdet med varierende teksttyper, og levende billeder af forskellig art vil ligeledes være en del af undervisningen. Der vil ydermere blive arbejdet med tekster og medier med forskellig geografisk og tidsmæssig oprindelse, så eleverne stifter bekendtskab med flere forskellige eksempler på det engelske sprog.

I den daglige undervisning vil der blive lagt stor vægt på samtale og diskussion, som både vil foregå i grupper og på klassen. En forbedring af elevernes ordforråd vil ligeledes blive prioriteret højt. Elevernes generelle evne til at kommunikere verbalt er en væsentlig del af undervisningen, hvorfor der er fokus på at anvende kommunikationsstrategier, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt.

Den skriftlige dimension spiller en væsentlig rolle i den daglige undervisning. Der vil være flere skriftlige afleveringer i løbet af året, og der vil være forskellige stileøvelser og kortere skriftlige fremstillinger ( fx essays, summaries, translations ). Der vil i det daglige arbejde være fokus på den sproglige form, hvorfor elevernes viden om centrale grammatiske områder er en vigtig del af den skriftlige dimension. Der vil ligeledes blive arbejdet med elevernes evne til at afpasse en skrevet tekst i forhold til genre og modtager.

Metode
Den mundtlige del af undervisningen består af samtaler og debatter i plenum, og eleverne vil også arbejde meget i grupper, parvist og individuelt. Endvidere anvendes der forskellige lyd- og billedmedier i undervisningen, og Internettet benyttes ofte og specifikt i forbindelse med projektlignende og prøveforberedende opgaver, der skal fremvises/fremlægges mundtligt og som skriftligt produkt. Det tilsigtes, at eleverne lærer at arbejde selvstændigt og erkender, at de selv er ansvarlige for egen læring.